top of page
IMG_2038_edited.jpg

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP,IP,SMP

ผ่านระบบออนไลน์ www.yothinburana.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การขอดูคะแนนสอบรายบุคคล

ระหว่าง วันที่ 9-15 มี.ค. 66

ตรวจสอบคุณสมบัติ

กรอกข้อมูลการสมัครและส่งเอกสารการสมัคร

ระบบเปิดตั้งแต่ 14-18 ก.พ. 66

เอกสาร ปพ.1 หรือ ปพ.7 หรือ ปพ.6 รูปถ่ายนักเรียนและสำเนาบัตรประชาชน

ส่งทางเว็บไซต์ รูปแบบไฟล์ gif,jpeg,png หากไม่สามารถส่งเอกสารได้ ให้นำมาส่ง ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

หลังกรอกข้อมูลและส่งหลักฐานการสมัคร รอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล จึงจะสามารถเช็คการสมัครได้

ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP , IP , SMP

ตรวจสอบรายชื่อ ม.1

ตรวจสอบรายชื่อ ม.4

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบลงลายมือชื่อผู้สมัคร นำมาแสดงในวันสอบพร้อมบัตรประชาชนนักเรียน

วันสอบคัดเลือก  เวลา 09.00 - 12.00 น.

ม.1 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

ม.4 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566

แบบประเมิน.png
bottom of page